Lucas Onderwijs telt nu 23 kindcentrum-initiatieven

December 2018
Veranderingen in de maatschappij werken door in het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag naar integratie van opvang en onderwijs. Lucas Onderwijs speelt hierop in met de ontwikkeling van kindcentra.
Sinds maart van dit jaar is Patricia Striekwold clusterdirecteur bij Lucas Onderwijs. De voormalig directeur van Kindcentrum Toermalijn heeft in haar huidige functie elf scholen in haar cluster en beheert de nieuwe portefeuille Kindcentra. “Mijn voorliefde voor kindcentra bestond al. Ik sta achter de basisgedachte dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen in een omgeving waar leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere experts samen een interprofessioneel team vormen, dat elk kind de juiste begeleiding biedt. Aansluiten op de behoeftes van kinderen. Het talent de richting laten wijzen. Met het opzetten van (brede) kindcentra kunnen we die gedachte beter najagen.”Lucas Onderwijs speelt daarmee bovendien in op de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke veranderingen in het land. Patricia Striekwold: “Een groter deel van de opvoeding ligt tegenwoordig bij school. Dat alle moeders thuis blijven, is verleden tijd. Ouders zoeken een ontwikkelplek voor langere tijd per dag.”  

Doorlopende leerlijnen
Lucas Onderwijs telt 46 scholen voor primair onderwijs en 25 voor voortgezet onderwijs. Dit biedt – zoals te lezen is in het Koersplan van Lucas Onderwijs – unieke kansen om samen te werken en doorlopende leer- en ontwikkellijnen te creëren. Patricia Striekwold: “We willen voor elke leerling een brede en doorgaande talentontwikkeling. Dat doen we met één pedagogisch-didactische visie, één plan, één uitstraling en één aansturing binnen een kindcentrum. Eerst binnen het primair onderwijs, maar zeker ook in de verbinding basis- en voortgezet onderwijs. Je kunt een optimale ontwikkeling stimuleren als een kind van nul tot dertien jaar één lijn volgt. Het ideaal is uiteindelijk een doorlopende leerlijn van nul tot achttien jaar. Daar willen we naartoe. Het belangrijkste is maatwerk voor de kinderen.”
 
23 kindcentra
Op dit moment telt Lucas Onderwijs 23 kindcentrum-initiatieven. Striekwold: “Een enkeling heeft al de naam ‘Kindcentrum’, anderen zijn op weg daarnaartoe. Hoewel we veel mooie initiatieven zien tussen de kindcentrum-partners voor kinderen van nul tot dertien jaar, zijn we er nog niet. De samenwerking tussen partners is nog niet optimaal. Doorlopende pedagogische en didactische leerlijnen, aanbod van arrangementen als onderwijs en opvang, of onderwijs en naschoolse activiteiten, en intensieve uitwisseling van kennis en vaardigheden van personeelsleden kunnen beter.”

Leernetwerk
Striekwold: “Het enthousiasme is er bij de scholen en de betrokken partners. Een kindcentrum opzetten is soms lastig. De harde knip opvang/school/zorg verdwijnt en dat vraagt een andere cultuur en organisatie. Daar komt mijn werk om de hoek kijken. Samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en welzijn betekent dat we om de bestaande systemen en de gestandaardiseerde processen heen organiseren. Bestuurlijk draagvlak en daadkracht is nodig om de gezamenlijke ambitie te realiseren. Daar help ik bij, samen met anderen uiteraard. Er is geen blauwdruk, want elk nieuw kindcentrum is anders. Wel is er een draaiboek ontwikkeld met handvatten die helpen bij het opzetten van een kindcentrum. En scholen kunnen terecht bij het leernetwerk Kindcentra.”
 
Bij de ontwikkeling van een breed kindcentrum waarbij bijvoorbeeld basisonderwijs, kinderopvang, zorg-, sport- en kunstinstanties samengaan, komen nog allerlei praktische problemen voor. Striekwold: “Je krijgt als kindcentrum te maken met verschillende wettelijke voorschriften per sector. De financiering is anders, de regels in de opvang zijn bijvoorbeeld veel strenger dan in het basisonderwijs en werknemers hebben verschillende cao’s. Door samenwerking tussen de verschillende stafbureaus van Lucas Onderwijs, kinderopvang en zorg zijn er aanpakken ontwikkeld, bijvoorbeeld op gebied van HRM of financiën, die de kindcentra bij deze problemen helpen.”
 
Geen blauwdruk
Lucas Onderwijs wil het aantal kindcentra de komende jaren laten groeien. In eerste instantie ligt de nadruk op kindcentra voor kinderen van nul tot dertien jaar. Maar kwaliteit gaat boven kwantiteit, benadrukt Striekwold: “De ontwikkeling van een kindcentrum hangt van allerlei factoren af, zoals de aanwezigheid van mogelijke partners in de wijk, omvang van de locatie, ligging, timing en de behoefte van de ouders aan bijvoorbeeld naschoolse opvang. Goede voorbeelden zijn KC Bamboe en KC Buitenrijck, die beide onlangs hun intrek hebben genomen in een nieuw gebouw. Maar er zijn ook scholen waar in een bestaand gebouw hard gewerkt wordt aan het vormen van een kindcentrum, zoals KC Trampoline, Balans, Drie Linden en Toermalijn.” Striekwold benadrukt nogmaals: “Hoe klein of omvangrijk een kindcentrum ook wordt, het belangrijkste uitgangspunt moet altijd de brede en doorgaande talentontwikkeling van elk kind zijn. Met één pedagogisch-didactische visie, één plan, één uitstraling en één aansturing binnen een kindcentrum.”

Tekst Sietske Arkenau
Fotografie Lou Wolfs