Column COLLEGE VAN BESTUUR
Maart 2018
Ononderbroken ontwikkeling
'Het kind staat centraal', is in het onderwijs een veelgehoorde slogan. De werkelijkheid is echter dat ons huidige onderwijsstelsel scherpe scheidslijnen kent. Van de voorschoolse periode met peuterspeelzalen en kinderopvang naar de basisschool. Daarna volgt op het twaalfde levensjaar al selectie naar een schooltype voor voortgezet onderwijs op basis van het eindadvies van de basisschool. In de praktijk blijkt eerder het onderwijsbestel centraal te staan, dan het kind.

Opwaartse druk
De laatste jaren zien we de uitkomsten van het schooladvies voor de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs veranderen. Meer leerlingen krijgen een havo- of vwo-advies. Minder leerlingen ontvangen een vmbo basis/kader-advies. Er zijn twee verklaringen voor deze opwaartse druk. Het schooladvies in het basisonderwijs komt op een andere manier tot stand dan eerst. Daanaast is er de druk die ouders uitoefenen op leraren. Zij willen dat hun kind een kans krijgt op een hoger schooltype in het voortgezet onderwijs.

Verbinding
Terecht dat steeds meer vraagtekens worden geplaatst bij deze ontwikkeling. Willen we daadwerkelijk de ontwikkeling van het kind centraal willen stellen, dan is een fundamentele heroverweging van ons onderwijs noodzakelijk. Gelukkig komen er steeds meer initiatieven die hier invulling aan proberen te geven. Er komen bijvoorbeeld steeds meer kindcentra. De verbinding tussen kinderopvang en onderwijs krijgt zo meer gestalte. In het regeerakkoord is ook de mogelijkheid van een 10-14 school - een samenwerkingsvorm tussen  basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs - nadrukkelijk benoemd.

Verschillen
Ook binnen Lucas Onderwijs denken we op verschillende manieren na over een betere samenwerking tussen onderwijssectoren. We willen zo een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen daadwerkelijk mogelijk maken. Daarbij houden we rekening met verschillen in ontwikkelvermogen en -tempo. In de recent vastgestelde Koersbeweging 2022 is Doorlopende lijnen po-vo en kindcentra dan ook één van de vijf hoofdthema's voor de komende jaren. We zien steeds meer initiatieven tussen onze scholen waarbij de ononderbroken ontwikkeling van kinderen van nul tot achttien jaar daadwerkelijk een stapje dichterbij komt.Ewald van Vliet is per 1 januari 2014 voorzitter van het College van Bestuur van Lucas Onderwijs. Hiervoor was hij burgemeester van de gemeente Lansingerland. Ewald van Vliet werkte eerder al tien jaar voor Lucas Onderwijs.
EERDERE COLUMNS